V Lokti na náměstí vyroste nové pódium

zahradnicek

O nové koncepci kultury města Lokte v rozhovoru s místostarostou Petrem Zahradníčkem (na fotografii uprostřed).

Co je vlastně úkolem nové kulturní koncepce?
Koalice vzešlá z komunálních voleb v říjnu 2014 jasně deklarovala zvýšený zájem o kulturní dění ve městě, cestovní ruch a s tím související propagaci Lokte. Praktickým krokem bylo zřízení funkce uvolněného místostarosty, který má mj. ve své gesci právě oblast kultury, cestovního ruchu a propagace města. Základním úkolem nové koncepce kultury města je tedy zkvalitnění a rozšíření stávající kulturní nabídky ve všech souvisejících oblastech a s tím spojená zvýšená podpora kulturních aktivit.

Podařilo se prosadit oddělení financování kulturních aktivit Hradu Loket, Městské knihovny a Černé věže, takže mohlo být mezi žadatele o příspěvek na činnost či konkrétní projekt v oblasti kultury přerozděleno více financí. Kulturní komise jasně deklarovala podporu Loketskému kulturnímu létu (opery), kdy kromě tradičního odpuštění nájmu amfiteátru navrhla organizátorům nejvyšší příspěvek ve výši 70 tisíc Kč. Za zmínku stojí i návrh příspěvku 42 tisíc Kč na činnost orchestru ZUŠBandu, 35 tisíc Kč na varhaní koncerty v kostele sv. Václava, 35 tisíc Kč Deepam, o.s. na koncerty rockové a alternativní hudby, 23 tisíc Kč Sdružení rodičů a přátel ZUŠ na koncerty v atriu knihovny nebo 20 tisíc Kč loketskému pěveckému sboru Cubitus. Zastupitelstvo města Loket bez výhrad návrh kulturní komise na svém jednání 5. 2. 2015 schválilo, stejně tak, jako návrh městské rady na rozdělení příspěvků společenským organizacím a sportovním organizacím. V oblasti sportu došlo dokonce k navýšení rozpočtu o 50 tisíc Kč a zastupitelstvo se všemi přítomnými hlasy přihlásilo k mimořádné podpoře MS v motokrose, kterému schválilo příspěvek ve výši 100 tisíc Kč. K tomu je třeba dodat, že také díky daru Loketských lesů mohl být navýšen rozpočet na propagaci a cestovní ruch pro letošní rok na 500 tisíc Kč. Základní předpoklad rozvoje kultury ve městě, tedy navýšení finančních prostředků, byl splněn.

Jak to vidíte letos s loketským amfiteátrem?
Jestliže se v roce 2011 uskutečnilo v přírodním divadle 14 akcí a v roce 2013 o dvě akce více, pak na letošní rok je naplánováno již 24 akcí. Dramaturgická pestrost je zajištěna: od opery Rusalka, muzikálů (Bídníci a Pomáda), klasického divadelního představení (Shakespeare: Sen noci Svatojánské), alternativního divadla (La Putyka), mezinárodní folklorní festival, až po populární a rockové koncerty (Chinaski, Tři sestry, Divokej Bill, Mig 21, Stromboli…). Novým koncepčním záměrem je uspořádání Agrofestu (regionálního zemědělského veletrhu s kulturním programem) 19. září a prvního open air Silvestra a přivítání Nového roku 2016 v souvislosti se zahájením oslav jubilea 700 let od narození Karla IV. v roce 2016. Obě tyto akce mají ambice zapsat se jako nově vzniklé tradice pevně do kulturního kalendáře města Lokte i pro následující roky. Již nyní pracujeme na tom, aby se v roce 2016 uskutečnily v amfiteátru Gastronomické slavnosti v Lokti za účasti renomovaných kuchařů (Pohlreich?), což by mohl být další zárodek nové tradice.

Jak chcete ale například oživit náměstí?

V rámci oživení „podhradí“ plánujeme od června do konce srpna zřídit u kašny tzv. „Malou scénu“, tedy pódium a malé hlediště, kde bychom každý víkend (za dobrého počasí) nabídli nějaký kulturní program – především koncerty, divadla… Dramaturgie (Jan Smolík, Petr Zahradníček, Roman Kvak) by se opírala spíše o místní produkci, např. ZUŠBand, místní kapely (rockové, folkové ale třeba i dechovku), či soubory a účinkující. Program by byl vyvěšován na samostatných plakátech. Začátky vystoupení na malé scéně by byly vždy od 15:00 hodin s výjimkou „Zahájení kulturní sezóny“ v Lokti 30. května, kdy by byl program již od 13:00 hodin a při trhových akcích města (např. Víkend přírodních produktů, rozsvěcení vánočního stromu, adventní trhy, apod.), kdy bude program doplněním konkrétní akce. Letošní rok by měl ověřit smysluplnost této scény a v případě pozitivních ohlasů přistoupíme k zakomponování malé scény do programu oslav 700 let Karla IV. v roce 2016 s využitím i pro další léta.

Ze zkušenosti s pořádáním Farmářských trhů (které byly kdysi vítaným zpestřením, ale projekt ztroskotal na skončení finanční podpory formou dotace, a také na nezájmu farmářů, kteří potřebují být přes léto spíše na statku a na poli než-li jezdit po trzích?!), je každý nápad na oživení náměstí vítán. Letos plánujeme na 13. – 14. 6. „Víkend přírodních produktů“, tedy akci, kterou uspořádá město s místními včelaři, myslivci, rybáři a květináři. Bude se jednat vlastně o tržiště, kde budou na stáncích představeny a prodávány potřeby a produkty zmíněných sdružení, doplněny o dětský koutek a kulturní vystoupení na malé scéně. Po zkušenosti z loňského roku zopakujeme městské adventní trhy a pokusíme se oživit náměstí i při jiných příležitostech. V sobotu 15. srpna se například ve večerních hodinách uskuteční znovu obnovená tradice „Živého loketského orloje“, tentokrát nikoliv na Kolowratské skále, ale přímo na městské radnici. Výhledově uvažujeme o Víkendu loketských restaurací a hospůdek, tedy jakési prezentaci místních zástupců gastronomie, kteří by měli své stánky na náměstí a soutěžili by mezi sebou například v točení piva, či specialitě roku. Dlouhodobým problémem města je oživení hradeb. Zde je vítán jakýkoliv smysluplný nápad.

Přibližte, prosím, co si máme představit pod názvem akce „700 let oslav Karla IV.“?
Vzhledem k tomu, že se v roce 2016 chystají nejenom v Čechách, ale i na jiných místech v Evropě, oslavy významného jubilea 700 let od narození Karla IV., je dobré se již dnes na toto výročí připravovat (např. zmínka výše -viz. amfiteátr – Silvestr a přivítání roku oslav Karla IV) a upravovat program směrem k těmto oslavám. Je předpoklad, že tradiční Slavnosti purkrabího Půty v roce 2016 nahradí program nasměrovaný právě k oslavám Karla IV. Galerie v Černé věži již dnes shání prostředky na expozici pro rok 2016, speciálně věnovanou Karlu IV. a jeho působení v Lokti. Město Loket činí již nyní praktické kroky k získání dotací a koordinuje kalendář akcí k tomuto jubileu s městem Karlovy Vary a kontaktovalo i německé město Laub nedaleko Norimberku, které je rovněž velmi úzce spjato s postavou Karla IV. Zkrátka, hlavním motivem kulturního dění v Lokti by pro rok 2016 měly být oslavy „Otce vlasti“. Je dobré si vždy v předstihu vytipovat hlavní událost následujících let a tu pak programově celoročně akcentovat.

Chcete nějak zasahovat i do programové nabídky hradu Loket?

Hrad Loket je při dočasné absenci Dvorany (a tedy velkého sálu) prakticky jediným místem v Lokti, kde se dají v současnosti pořádat kulturní akce většího rozsahu tzv. pod střechou (např. plesy, koncerty, divadla). Zde není třeba nijak zvlášť zasahovat do programové nabídky hradu, která je poměrně pestrá, od velkých tradičních akcí (Slavnosti purkrabího Půty, Vinobraní, Vánoční trhy…), přes plesy až po koncerty nebo akce pro děti. V souvislosti s navrácením Loketských sbírek se ale o to více jeví nutnost rekonstrukce Dvorany, jejíž prostor by pro řadu akcí pořádaných nyní na hradě byl daleko vhodnější.

Jak chcete využít návrat Loketských sbírek?
Na sklonku roku 2013 se podařilo městu dotáhnout řadu let trvající spor o tzv. Loketské sbírky uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí“ a v následném roce byl realizován jejich přesun zpět do Lokte. Nyní chceme co možná nejvíce exponátů využít k jejich důstojné prezentaci. Prvním příkladem je postupná přeměna prostor na radnici, kde se v současnosti realizuje obnova vybavení zasedacího sálu (umístění 6 obrazů loketských starostů z let, obrazu Příjezd Karla IV. a jeho družiny do Lokte a několik kusů historického nábytku – již umístěno), obřadní síně (probíhá výběr vhodného mobiliáře) a nabízí se řešit i chodby a schodiště. V otázce tzv. Loketských sbírek zbývá dořešit návrat nově zjištěných sbírkových předmětů, které se ještě před navrácením od státu dostaly převodem hospodářských smluv pod správu tehdejších okresních muzeí, a o jejichž bezúplatný převod žádáme nyní.

A co další organizace, které ve městě fungují, jak je bude město dále podporovat?

V Lokti funguje řada městských či soukromých aktivit podporujících přímo kulturní dění ve městě. Příkladným způsobem je Městská knihovna, která kromě svého základního zaměření je zároveň Galerií knižní vazby, místem řady tematických výstav, přednášek, koncertů a čtenářských aktivit. Podobně jako je tomu v případě hradu, ani u knihovny není třeba zasahovat do programové skladby, která je velmi pestrá. Totéž se dá říci o dalších kulturních aktivitách vyvolaných spolky, či soukromníky. Město by mělo tyto aktivity podporovat. Otázka provozování městského infocentra je ve městě dlouhodobě neřešena a doposud se opírá o dobrou a oboustranně výhodnou spolupráci města a paní Lojínové. Koncepční (a je nutné si přiznat, že i podstatně dražší) řešení se nabízí až v souvislosti s realizací záchytného parkoviště u benzínové pumpy, případně s rekonstrukcí Dvorany.

Můžete sdělit nějaké bližší informace k Loketským listům či nově k Loketskému kurýrovi?
Na základě zkušenosti o termínu a dodání Loketských listů občanům přikročilo město ke změně lhůt uzávěrky příspěvků a termínu vydání tak, aby byla tiskovina dodána občanům opravdu hned na počátku měsíce. Zároveň s tímto posunem bylo rozhodnuto, že v rámci zvýšení kvality fotografií budou Loketské listy plnobarevné a postupně by mělo dojít k synchronizaci anonce kulturní nabídky v chronologické podobě vždy na daný měsíc. Vzhledem k tomu, že distribuce Listů prostřednictvím dobrovolníků z kroužku Junáka někdy trvala více dní, hledáme v současnosti jinou možnost, která by zaručovala roznos v den dodání Listů na radnici. Kromě Loketských listů připravujeme nový produkt, tzv. Loketský kurýr – tedy osmistránkové plnobarevné noviny určené především návštěvníkům Lokte, které budou tříjazyčné (ČJ, N, A). Jejich náplní bude stručná historie Lokte, upoutávky na zajímavosti, mapa a program významných kulturních a sportovních akcí. Loketský kurýr vyjde jednou ročně, vždy před zahájením kulturní sezóny a bude k dostání zdarma v infocentru, knihovně, restauracích, hospůdkách, hotelech a penzionech. Letošní první ročník této reklamní tiskoviny bude hrazen částečně z rozpočtu města (propagace) a z inzerce soukromých subjektů. Uvažujeme o možnosti dotace na Loketský kurýr v příštím roce, ale pak bychom museli respektovat její pravidla (např. z přeshraniční spolupráce „Cíl“ není možné hradit anglický překlad a inkasovat za inzerci apod.). Tento rok by tedy byl zkušebním a po vyhodnocení bychom se rozhodli, jak dál… Zároveň bychom se vrátili k tradičnímu a osvědčenému materiálu – trhací blok, kde na jedné straně je černobíle aktualizovaná kreslená mapa Lokte s vyznačením hotelů, restaurací, bankomatu, lékárny, policie a zajímavých míst a na druhé straně by byl kulturní kalendář významných akcí v roce 2015. Kromě toho chceme objednat dotisk reklamních brožur včetně mapy a zajistit jejich distribuci na veletrhy CR u nás i v zahraničí prostřednictvím Karlovarského kraje nebo Euregia Egrensis. Z tvorby nových materiálů pro návštěvníky Lokte chystáme připravit novou mapu širšího okolí Lokte s vyznačením vycházkových tras po našich lesích (vyjdeme z již vzniklých informačních tabulí při vstupu do lesa – např. na Robič, kde jsou již podobné mapy umístěny) doplněné o text upozorňující na zajímavá místa v okolí (viklan, vyhlídky, studánky, apod.). Vzhledem k velkému zájmu o již dávno rozebranou publikaci Mystika loketských lesů, zvažují autoři její nové aktualizované a doplněné vydání – s výhledem na rok 2016/17 a za přispění dotace např. z Českoněmeckého fondu budoucnosti.

Dojde také k nějakému přepracování webových stránek města?
Vzhledem k četným připomínkám týkajících se webových stránek město zadalo jejich přepracování dle nových požadavků – to se děje průběžně, a jejich nová forma a obsah by se měl ustálit v průběhu března tohoto roku. Je důležité, aby se náměty na jejich „oživení“ soustřeďovali u webmastera nebo prostřednictvím mailové pošty u tajemníka či místostarosty, aby mohly být následně realizovány.

A co rozcestníky a směrovky v centru města a vůbec další informační plochy?

Tady je nutností především, vzhledem ke špatnému stavu směrovek, jejich obnova, a to nejpozději do zahájení letošní kulturní sezóny. To samé se týká stavu vyhrazených plakátovacích ploch i nosiče městského billboardu u betonového mostu. V případě různých informačních cedulí a map, např. u benzinové pumpy nebo na odbočce u mostu směrem k tábořišti je nutné najít sjednocující prvek a situaci místo od místa řešit. Např. po dohodě z Klubem českých turistů zmizí zastaralá konstrukce i mapa u benzínky (nemá tu navíc logickou návaznost na turistické značkované trasy, protože správné místo má být u pomníku Goetha!). Na druhou stranu připravujeme řešit odbočku u mostu k tábořišti komplexně (teď je tu neutěšené prostředí, jedna mapa v nerezu, druhá ve dřevě, pak jsou tu různé reklamní cedule, stožár vysokého napětí a rozvaliny), například úpravou terénu a turistickým odpočívadlem. V letošním roce chceme umístit také nové dřevěné směrníky po vyhlídkových trasách v našich lesích. Výhledově chceme připravit a sjednotit reklamní plochy. Cílem je, aby se co nejdříve město zbavilo mnohdy nevkusných reklamních cedulí či bannerů na nevhodných místech.

Můžete nastínit investiční akce města v souvislosti s cestovním ruchem?
Zde je třeba zdůraznit, že naprostá většina investičních záměrů města má přímou souvislost se zkvalitněním prostředí či služeb v oblasti cestovního ruchu, ať již jde o Dvoranu, opravy chodníků, předláždění náměstí, rekonstrukci opěrných zdí nebo mostů. Dvorana je v této souvislosti jasnou prioritou. Podařilo se ji prohlásit kulturní památkou a intenzivně hledáme způsob zafinancování její opravy (hledáme dotační možnosti jak na Ministerstvu kultury, tak ve výzvách ROP nebo prostřednictvím velkého projektu v rámci Euregio Egrensis, ale i možnost přímé dotace z Bruselu). Důležité investiční rozhodnutí nás čeká v rámci řešení spojení obou břehů Ohře (nejenom) pro potřeby krajské páteřní cyklostezky na Svatošských skalách. Současná lávka je v nevyhovujícím stavu a nabízí se dvě alternativy, ke kterým už máme připravené studie – 1. Úplná rekonstrukce stávající lávky a její rozšíření pro účely obousměrného cyklo provozu. 2. Oprava stávající lávky jen pro potřeby chodců a vybudování nového lehkého přemostění pro účel (nejenom) cyklo trasy, ale třeba i pro lehká vozidla LML, policie, záchranky, hasičů nebo kočárovou dopravu v místě bývalého mostu (zhruba 600 m proti proudu od současné lávky). V obou případech hledáme dotační titul a zapojení krajského financování (je to přece krajská cyklotrasa). Nesmírně důležitou investiční akcí z pohledu CR bude projekt a realizace záchytného parkoviště u benzínové pumpy včetně vybudování veřejných toalet, zastávek a záchytného informačního centra a také řešení reprezentativnějšího vstupu do přírodního divadla. V souvislosti s realizací akce ROP – cesty k Finským domkům, chceme řešit i oddychové stání v zatáčce při sjezdu do města (pod hřbitovem). A zaměřit se chceme už v letošním roce na lokalitu, kde stával kostel sv. Jana pod Šibeničním vrchem a kde by mohla vzniknout další oddechová zóna (sanaci opěrných zdí stávajících teras již řeší projektová dokumentace, kterou si nechal vypracovat Okrašlovací spolek, o.s.), které by předcházel archeolo. Jiný typ oddechové zóny (sportovnější) by měl vzniknout také pod betonovým mostem ve směru ke Kolowratské skále. Vše je třeba ale plánovat vyváženě s ostatními investičními potřebami města, jako jsou řešení parkování pro Nádražní a Mírovou, sportoviště vedle fotbalového hřiště ve Sportovní, oprava druhé části chodníku na sídlišti Sportovní aj. Do toho je třeba počítat, že nás čeká předláždění náměstí a chceme získat od Karlovarského kraje do majetku města budovu internátu, která vyžaduje rovněž nemalou investici. A to nemluvě o investičních záměrech hradu (Severní palác). Z hlediska stanovení investičních priorit je ale zapotřebí konsensuální shody celého zastupitelstva.

Jak Vy osobně tedy chápete koncepci kultury v našem městě, když to shrneme?

Z výše uvedeného je zřejmé, že problematiku „Koncepce kultury“ je třeba chápat ze dvou hledisek. Hledisko krátkodobých cílů spočívá v umožnění a realizaci konkrétních kulturních projektů za účelem okamžitého rozšíření nabídky v této oblasti. Sem patří zkvalitnění webových stránek města, tištěné podoby Loketských listů, příprava a uvedení Loketského kurýra, oživení náměstí malou scénou, jednotlivé zavedení nových akcí (Víkend přírodních produktů, Adventní trhy, Agrofest, Živý loketský orloj, Silvestr v amfiteatru apod.), nebo třeba zapojení Loketských sbírek do prostoru radnice (zasedací sál, obřadní místnost). Z hlediska střednědobých cílů je potřeba řešit samostatně Koncepci oslav 700 let Karla IV., jako téma příštího roku s ohledem na možnosti získání dotace či příspěvku, dále vyhodnotit a posoudit, jak dále s malou scénou na náměstí včetně zhodnocení nových akcí a jejich stabilního zařazení do kulturního kalendáře. K těm dlouhodobějším cílům patří prioritně nalezení řešení rekonstrukce Dvorany, a tedy kulturního sálu pro Loket, dále koncepce infocentra (nejlépe s řešením přímo na parkovišti u benzínové pumpy) a zviditelnění a napojení Lokte do regionálních či národních projektů kultury a cestovního ruchu.
Ke všemu, co bylo výše popsáno, je třeba dodat, že jakýkoliv impuls ze strany občanů bude vítán a jsem k dispozici k danému tématu diskutovat, přijímat podněty a průběžně tuto koncepci doplňovat.

8 Responses to V Lokti na náměstí vyroste nové pódium

 1. Klára Rozsypalová napsal:

  Mám jen „malou“ kritickou připomínku ke zveřejněné „Kulturní koncepci..“, hlavně co se týče struktury, formální úpravy a předkládaných informací.Pokud je však tento dokument pouze „nástřel“ a oficiální verze se teprve chystá, omlouvám se za kritiku :-)

  1. Z dokumentu není zcela zřejmé, o který z koncepčních materiálů se jedná (je to strategie, program, plán?)
  2. V dokumentu není jasně a přehledně specifikováno, kdo koncepci předkládá a jakého období se týká (je to koncepce na 1,5,10 let??)= Petr Z. píše o krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých plánech zde v článku = ale proč to není přehledně rozděleno v tom dokumentu???
  3. V dokumentu, který je oficiálně zveřejněn jako „Koncepce“, by měl být v úvodu shrnut „současný stav“, ze kterého daná koncepce vychází, tj. mimo jiné i stručný popis města (počet obyvatel, počet kulturních akcí atd)-definovat by bylo asi lepší více přehledně než v odstavci „co se podařilo“=tj. přehled prosazených investic + návrhů
  4.Dále mi chybí jasná a přehledná definice dílčích cílů (vše je tak nějak zhuštěné v nepřehledných odstavcích) a hlavně = konkrétní specifikace, jak těchto cílů má být dosaženo.
  5. Tato koncepce má sice nějak definované oblasti, ale opět je to dost nepřehledně uvedeno.Tj. opět chybí „Proč se tento krok dělá“ , „Stav, kterého má být dosaženo“, „Jasně specifikované dílčí projekty a aktivity“, „Kdo to bude řešit, jaké prostředky se použijí, termín = průběžně, k nějakému datu už to poběží atd)“.
  6. A také mi tam chybí alespoň předběžně vyčíslené nároky na rozpočet (třeba u těch větších akcí už by mělo být alespoň orientačně zřejmé, kolik to bude stát město a kolik se bude žádat (dotace, granty).
  7.Všechny ty plány „co se bude chystat“ a „o čem se mluví“ jsou pak takové „mlhavé“ – nic konkrétního se z toho člověk nedozví.

  Možná jsem moc náročná a nemám pravdu v tom, co jsem výše napsala, možná mi někdo bude oponovat, že to přeci vše je v této koncepci napsané..ano, možná je, ale prostě formální úprava je tristní a je to hodně nepřehledné.A to podle mě nejvíc tomu dokumentu škodí :-)

 2. r.kvak napsal:

  Zdravím zajímalo by mě jak je to vymyšleno se zvukařem už je nějaký ?Možná by se to dalo spojit z hradem a dostat tak množstevní slevu.Dále bych se chtěl zeptat jak se to bude plánovat ono aby nějaká kapela se vešla do termínu to chce řešit do předu takže si nedokážu moc představit že by se to organizovalo podle počasí to je hold smůla u venkovních akcí.A ještě bude pódium zastřešeno?

  • Petr Zahradníček napsal:

   Ahoj Romane,
   vzhledem k šíři problematiky tvých dotazů, a také vzhledem k tomu, že počítám i s tvojí spoluprací, budu tě při nejbližší možné příležitosti kontaktovat a otázku zvukaře, kapel, počasí a zastřešení pódia s tebou diskutovat.
   Děkuji za podněty a pomoc při jejich řešení.
   Petr Zahradníček

 3. Vítězslav Adamec napsal:

  Ahoj Kristi, nechci prudit, ale možná by bylo dobré upřesnit, že toto není rozhovor s místostarostou, ale spíše jakási mystifikace, protože jednodušší by bylo sem celý dokument, který byl zveřejněn na stránkách Lokte (http://www.loket.cz/?article_id=10030) zkopírovat a nefabulovat si následně otázky. Také by zde bylo dobré napsat, že pan místostarosta nesepsal dokument z čiré psavosti, ale na základě konkrétního požadavku konkrétního občana Lokte na minulém zastupitelstvu… :-D

  • Kristián Šujan napsal:

   Zdravím Tě, mystifikace to určitě není, protože pan místostarosta s touto formou souhlasil. Názvy okruhů z dokumentu jsou jen rozvedené ve formě otázek pro lepší návaznost a přehlednost.
   Pokud vím, pan místostarosta dokument připravoval již déle a jako zastupitelé jsme ho měli k dispozici v pracovní verzi už v prosinci 2014. Tys pouze svým dotazem urychlil proces jeho dopracování a zveřejnění. Za což Ti samozřejmě patří díky. :-) Měj se, kš.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree